Psychoterapeutický výcvik základní parametry

PORADENSTVÍ A PSYCHOTERAPIE ZAMĚŘENÁ NA KLIENTA

C. R. Rogerse

Český institut PCA v Brně organizuje výcvikové „Poradenství a psychoterapie zaměřená na klienta C. Rogerse (Client-Centered Therapy) je jeden z hlavních směrů humanistické psychologie a psychoterapie ve světě, který byl představen Rogersem poprvé na Minnesotské univerzitě 11.12.1940. Jedním z výrazu ocenění jeho přínosu světové psychologii a psychoterapii širokou americkou psychologickou veřejností bylo Rogersovo zvolení předsedou Americké psychologické asociace (APA).

Rogers přinesl do psychoterapie systematické vědecké zkoumání efektivity terapeutického procesu. Analýzou rozhovorů se svými klienty se snažil kvantifikovat terapeutovy intervence a jejich efekt na práci klienta. Otevřenost Rogersova psychoterapeutického přístupu vede k přijímání nových vědeckých poznatků a jejich integraci do psychoterapeutické praxe. Od začátku 40. let bylo publikováno mnoho odborných studií, článků a knih, které dokumentují propracovanost základů Rogersovy psychoterapie a její výjimečné postavení ve světě psychoterapie.

Rozsah a obsah výcvikového programu:

Komplexní výcvikový program má 2 části - základní část a supervizní část:

a) základní část: 3,5 roků

b) supervizní část: 0,5 roku trvání kompletního výcvikového programu: 4 roky

Časová struktura: celkem výcvikových dnů: 87 výcvikových dnů z toho: - 7 x intenzivní 8-ti denní soustředění (56 výcvikových dnů) - 12 x víkendové setkání – jeden víkend je počítán jako dva plné výcvikové dny (24 výcvikových dnů) Jeden výcvikový den: min. 8 výcvikových hodin

Samostudium : min 200 hod. zahrnuje - studium odborné literatury - povinná práce s klienty (min. 6 kasuistik) - příprava a sepsání závěrečné práce Individuální psychoterapie: min. 70 hod. mimo výcvikový program (povinná součást programu) Celkový počet hodin je rozdělen do základních bloků: - teorie přístupu, aplikace teorie na psychoterapeutickou praxi - zážitková práce - supervize přímé práce ve skupině, supervize nahrávek povinné práce s klienty mimo skupinu Učební plán výcviku zahrnuje: celkem 696 hodin přímé práce s facilitátory - zážitkové práci ve velké a malých skupinách - nácviku terapeutických dovedností - supervize vlastní terapeutické práce a aktivní účast při supervizi ostatních účastníků ve skupině spojená s aplikací teorie - výuka teorie přístupu - účast na výběrových teoretických přednáškách a diskusích v rámci večerních „options“, kde si členové sami volí téma z několika nabídnutých odborných témat (délka jedné „option“ 1 – 1,5 hod.)

 

články v časopisech:

 1. Rogers,C.R.: Significant aspects of client-centered therapy, American Psychologist,1 (10),1946
 1. Paterson,C.H.: Is psychotherapy dependent upon diagnosis?, American Psychologist, 1948, str. 155-159
 1. Rogers,C.R.: The necessary and sufficient conditions of therapeutic personality change. Journal of Consulting psychology,1959,21, 95-103
 1. Rogers,C.R.: Some new challenges, American Psychologist,28,1973,379-987
 2. Paterson,C.H.: Empathy,warmth and genuineness in psychotherapy, Psychotherapy, 21, 431-438,1984
 1. Sampson,E.E.: Decentralization of identity, American Psychologist, 40, 1985
 2. Ford, J.G.: Rogerian self-actualization: A clarification of meaning, Journal of Humanistic Psychology, 31,101-111, 1991
 1. Cramer,D.: Perceived and desired facilitativeness of one´s closest friend, need for approval and self-esteem. British Journal of Medical Psychology, 1993,66, 97-104.
 1. Wickstrom,A: A Case for Child Centered Play Therapy, The Therapist – July/August, 2007
 1. Quinn,A. : A Person-Centered Approach to the Treatment of Borderline Personality Disorder, Journal of Humanistic Psychology, October 2011 51: 465-491

 

Samostatné kapitoly o PCA a CCP C. Rogerse v základních dílech a učebnicích z oblasti psychologie a psychoterapie (průřez časem):               

 1. Rogers,C.R.: A theory of Therapy, Personality and interpersonal relationships, as developed in the client-centered framework, in Koch.S: Psychology: A study of Science. Study I. Conceptual and systematic, McGraw-Hill, N.Y. 1959, str. 184-265.
 2. Rogers,C. R.: Some learnings from the study of psychotherapy with schizophrenics, in. Rogers, C. R. & Stevens,B:Person to person,181-191, Lafayette,CA,1967
 3. Rogers C. R.: Client-centered psychotherapy, American handbook of Psychiatry (vol. 3,183-200, N.Y., Basic Books, 1967
 4. Rogers,C.R.: A Client-centered/Person-centered approach to psychotherapy Approach to therapy, in. Kutasch,I., Wolf,A., Psychotherapist Casebook, Jossey-Bass 1986,197-208
 5. Rogers,C.R.: Reflection of feelings and transference, in: Kirschenbaum, Howard, Henderson: Houghton Mifflin, Boston, 1989,127-143.
 6. Rogers C.R.& Wood,J.K.: The changing theory of client-centered therapy, in:Burto,A. Operationals theories of Personality,211-258, N.Y.,Bruner/Mazel

 

Práce spolupracovníků C. Rogerse a předních osobností Rogersovy školy v USA a v Evropě (ukázka)

 1. Zimmering F.: Person centered therapy, in: Corsini,R.: Five therapists and a client, Peacock, NY, 1991
 1. Greenbegr, L.S., Rice.L.N.,Eliott,R.: Facilitating emotional change, N.Y., Guilford Press,1993
 2. Hutterer,R., Kirsch,R.: Psychotherapie mit psychotischen Menschen,Wien, Springer,1994
 3. Wood, J.K.: Psychotherapy of C.R.Rogers and applications of the person-centered approach,1995
 4. Hutterer,R., Pawlowsky,G., Schmid.P., Stipits,R.: Client-centered and experiencial psychotherapy, Peter Lang,Frankfurt a/Main,1996
 5. Schmid,P.:A Person-Centered Approach to Sexuality, Client-Centered and Experiential Psychotherapy, Peter Lang,Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt/M.,1996

 

 

Autorské knihy C. R. Rogerse v originálech i překladech a literatura v češtině (pro ilustraci):

 1. Rogers, C. R.: Counselling and psychotherapy, Boston,Houghton Miffin,1942
 2. Rogers, C. R.: Client-Centred Therapy: It´s current practice, implications and theory,

Boston: Houghton Mifflin 1951

 1. Rogers, C. R.: Psychotherapy and personality change,U of Chicago,1954
 2. Rogers, C. R.: On becomming a person, 1961
 3. Rogers, C. R.: Freedom to learn, 1969
 4. Rogers, C. R.: Becoming Partners- marriage and its alternatives, Constable and

Company, London 1973

 1. Rogers, C. R.: On personal power, A,Y.: Delacort Press,1977
 2. Rogers, C. R.: Encounterové skupiny,1979
 3. Rogers, C. R.: A way of beeing ,1980

10.Rogers, C. R.: The therapeutic relationship and its impact? A study of psychotherapy

with schizophrenics, U of Wisconsin, Press,1967

11 Rogers, C. R.: Terapia zameraná na človeka, SPS SAV Bratislava,1989

12 Rogers, C. R.: Ako byť sám sebou, Persona, 1995

13 Rogers, C. R.: Encounterové skupiny, Persona, 1997

14 Rogers, C. R.: O osobnej moci, Persona, 1998

15 Rogers, C. R.: Klientom centrovaná terapia, Persona, 2000

 

Další písemné a audiovizuální pomůcky výuky (výběr):

Rogers,C.R.: Některé nové koncepce psychoterapie, přednáška na Minnesotské univerzitě, 1940 – první prezentace nového přístupu v psychoterapii

Rogers,C.R.: Rozhovor s klientkou – videonahrávka

Bozarth,J.: Efektivita psychoterapeutického procesu PCA- přednáška, videonahrávka

Nour Mohammadi,B.: přednášky v rámci výcvikového programu (práce s pacienty s klinickou diagnózou, vedení klinické praxe ap.)

Nour Mohammadi,B.: Specifikum práce s lidmi se schizoafektivní poruchou osobnosti

Nour Mohammadi,B.: Stádia terapeutického procesu

Nour Mohammadi,B.: Specifikum práce PCA terapeuta v podmínkách klinické praxe – přednáška

Gottierová,J.: Psychoterapeutické školy – přednáška

Gottierová,J.: Empatie, přednáška

Gottierová,J.: PCA v procesu školního poradenství, přednáška – aplikace přístupu

Tegze,O.: Neverbalita v práci psychoterapeuta – modelové situace

Tegze,O.: Filozofické kořeny CCP – přednáška

Tegze,O.: Teorie osobnosti C.R. Rogerse – přednáška

Tegze,O.: Kongruence – přednáška

Straka,V.: Bezpodmínečně pozitivní přijetí – přednáška

Hutterer,R.: Historie vzniku CCP, výzkumné zpracování základních podmínek rogeriánského přístupu (core conditions)

The Person – Centered Journal, USA, – odborný časopis věnující se PCA

Materiály z mezinárodní psychoterapeutické konference pořádané institutem, Brno, 2003 a 2007

Nahoru

Kontakt: sekretariat@spsbrno.cz
© Copyright 2016, www.spsbrno.cz, www.rogers.cz