Výcvikový tým

Oldřich Tegze, PhDr. – psycholog, psychoterapeut, supervizor

Ukončil studium jednooborové psychologie na PÚ FF MU Brno v roce 1976. Soukromá praxe od roku 1990 až dosud.

Další odborné vzdělání:

Skupinový výcvik v poradenství a psychoterapii, 1985 – 89 (Psychlogický ústav Uk Bratislava a MZaSV Slov. soc. republiky).

Client-Centered counselling,psychotherapy and applications of PCA, 1990 – 1993. Výcvik organizován pod patronací PCA Institute International (Lugano Švýcarsko, zakladatelé C.R. Rogers, Alberto Zucconi, Charles Devonshire), výcvik měl napojení na mezinárodní institut The Person-Centered Approach Institute International.

Od 1993 co-facilitátor, od 1996 facilitátor výcvikových programů, od 1998 supervizor pro CCT a PCA.

Bioenergetická analýza – 1990-92, Mnichovský institut bioenergetické analýzy.

Somatická psychoterapie – biosyntéza, 1992 – 1998, ( IIBS – Švýcarsko) diplomovaný psychoterapeut,

Specializační výcvik v čínské tlakové masáži se zaměřením na pacienty s psychosomatickou diagnózou – zakončeno certifikátem (1996).

Yumei, 2014 – 2016 – japonská tlakohnětná léčebná metoda

Odborná působení, studijní pobyty:

externí vyučující – Psychologický ústav FF MU Brno (ČR, 1998 – 2010), Japaneese Institute for Biosynthesis (Japonsko, od 2002), FF UK Bratislava – katedra psychologie (1996-1998),

Účast na mezinárodních konferencích – Řecko (1995), USA (1996), Brazílie (2000), Japonsko (2002, 2004), Slovensko (1991 – 2009), ČR (2000 – 2015),

Autor odborných knih a překladů:

Neverbální komunikace – Cpress 2003 (ČR), autor

Kuminikacia niewerbalna, Onepress 2006, autor, polský překlad

A. Lowen: Bioenergetika, Portál 2002, překlad knihy

S. Keleman: Anatomie emocí, Portál 2005, spoluautor překladu

Biosyntéza, studijní pobyt v USA (2006), workshopy v Japonsku (2002, 2004), SRN (2001, 2004), Slovensko 2003 - dosud

prolink. www.spsbrno.cz

 

Beata Nour Mohammadi, PhDr. – psycholožka, psychoterapeutka, supervizorka, garant pro oblast zdravotnictví

Studium psychologie ukončila v roce 1982 a následujících 7 let pracovala v oblasti školního poradenství.

V roce 1986 promovala na FF, kde ukončila další studium – studium odborné pedagogiky.

Atestaci v klinické psychologii získala v roce 1993 (osvědčení o speciální průpravě na úseku klinická psychologie). Osvědčení o splnění předpokladů pro udělení funkční specializace v systematické psychoterapii získala v roce 1998. Registrovaná MZ pro výkon zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Profesně se zaměřovala ve své práci především na práci s psychiatrickými pacienty (1989-2002 PL Černovice).

V roce 2002 otevřela soukromou psychologickou praxi se smluvními vztahy se zdravotními pojišťovnami.

V létech 1993 - 1999 absolvovala základní a supervizní výcvik PCA a CCT.

Od 1999 pracovala jako co-facilitátor a supervizor. Je odborný zástupce pro oblast zdravotnictví.

V rámci dalšího odborného růstu absolvovala půlroční odbornou stáž – odborná stáž na University of London se zaměřením na psychoterapii chronicky nemocných na AIDS a v nemocnici Whitechapel - stáž na pracovišti pro nemocné AIDS (l993). Absolvovala kursu forenzní psychologie IPVZ a od 2007 je soudním znalcem.

Externí učitelka na katedře psychologie FF MU od roku 2006 – dosud.

 

Haya Gottierová, PhDr. (SK) – psycholožka, psychoterapeutka, supervizorka

Absolventa FF UK Bratislava. V létech 1990 – 95 pracovala ve zdravotnictví, od roku 1995 se věnuje psychologickému poradenství. Do roku 2009 pracovala v Centre pedagogicko- psychologického poradentsva a prevencie v B. Bystrici.

Od 2010 má soukromou psychologickou poradnu.

Je absolventkou základního výcvikového programu PCA a supervizního bloku (1996 – 99).

Od roku 2002 pracuje v institutu jako co-facilitátorka výcvikového programu, od roku 2007 je facilitátorkou. Je v seznamu psychoterapeutů SR. Ve své profesi se zaměřuje na problematiku poradenství v osobnostním a vzdělávacím rozvoji dětí, vede skupiny osobnostního růstu pro rodiče problémových dětí.

 

Lenka Šíblová, Mgr. – psycholožka, psychoterapeutka, supervizorka

1992 - ukončené studium dvou oborů na katedře psychologie Filozofické fakulty (nyní Psychologický ústav) Masarykovy univerzity v Brně, s diplomem jednooborový psycholog a diplomem pedagogická aprobace psychologie - ruský jazyk.

1992 -1993 - asistentka na katedře psychologie FFMU Brno.

1992-1996 – externí vyučování předmětu psychologie na Manažerské fakultě VUT Brno a na soukromé Obchodní akademii E. Holuba v Brně.

1993 - do současnosti spolupráce se Střediskem psychologických služeb v Brně.

Od 1996 - soukromá poradenská a psychoterapeutická praxe.

1996 - ukončené kompletní vzdělání na Institutu pro studium písma Brno a získání osvědčení psycholog písma, pořádání kurzů grafologie-psychologie písma pro laickou i odbornou veřejnost.

1993-1996 – základní psychoterapeutický výcvik v Poradenství a psychoterapii zaměřené na klienta (PCA).

1997 -1999 - supervizní blok výcviku v Poradenství a v psychoterapii zaměřené na klienta, získání kvalifikace psychoterapeut.

Od 2005 - výcvikový psychoterapeut PCA (individuální psychoterapie pro frekventanty psychoterapeutického vzdělávání).

2010 - ukončené vzdělávání v supervizním bloku pro Poradenství a psychoterapii zaměřené na klienta, získání kvalifikace supervizor se zaměřením na PCA.

Od 2004 – doposud - cofacilitátorka, facilitátorka akreditovaných psychoterapeutických programů Českého institutu PCA v Brně.

 

Marta Romaňáková, PhDr., PhD. – psycholožka, psychoterapeutka, supervizorka

1990-1995 Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, Obor – Psychologie

2000-2003 , Psychoterapeutický výcvik Poradenství a psychoterapie zaměřená na klienta.(český institut PCA)

2003-2004 Supervizní blok v poradenství a psychoterapii zaměřené na klienta.

1995 – 2002 Speciální průprava v klinické psychologii, atestace 2002

2004-2005 Funkční specializace v systematické psychoterapii.

1997-2006 Doktorka filozofie

2008-2010 Supervizor, Český institut PCA

2013- 2016 Forenzní psychologie - soudní znalec v oboru klinická psychologie

 

Ferdinand Podoba, Mgr. – psycholog psychoterapeut, supervizor

Okrem iného vedie Centrum psychickej regenerácie a osobnostného rastu – ATALANGA s.r.o pri Piešťanoch. Je zriaďovateľom a riaditeľom Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva a zakladateľ občianskeho združenia PERIFERY podporujúceho okrajové a alternatívne skupiny ľudí.

2003 – 2006 Klientom centrované poradenstvo a psychoterapia; Český inštitút PCA; Brno, CZ, Univerzity of Georgia (USA)

2006 – 2007 Supervízia v klientom centrovanom poradenstve a psychoterapii Český inštitút PCA; Brno, CZ

2007 Práca s telom v klientom centrovanom poradenstve a psychoterapii Český inštitút PCA; Brno, CZ

2008 – 2010 Výcvik supervízorov v klientom centrovanom poradenstve a psychoterapii. Český inštitút PCA; Brno, CZ

2008 – (2012) Biosyntéza – Dlhodobý výcvik v somatickej psychoterapii Český inštitút Biosyntézy; Praha, CZ – Medzinárodný inštitút Biosyntézy; Heiden, Švajčiarsko

ako lektor a trenér participoval na těchto výcvikoch a kurzoch: akreditovaná príprava mediátorov, asertivita, empatia, neverbálna komunikácia, syndróm vyhorenia, Zvyšovanie efektívnosti tímovej spolupráce, Telefonické rozhovory, Komunikačné zručnosti, Vzdelávanie profesionálnych rodičov a pracovníkov Detských domovov, Vzdelávanie v problematike látkových a nelátkových závislostí, prednášky a workshopy na medzinárodných konferenciách

 

Jan Soukup, PhDr., PhD. – psycholog, psychoterapeut, supervizor

Vystudoval psychologii v Praze a v Marburgu (Německo), pracoval ve zdravotnictví DPL Opařany, Klinika (2005 - 2012; adiktologie VFN v Praze, Psychiatrická klinika VFN) i v neziskovém sektoru (1997 - 2008; o.s. DOM, o.s. Kaleidoskop); nyní pracuje jako lektor, facilitátor, psychoterapeut a supervizor (motivační rozhovory, PCA), od r. 2009 přednáší na katedře adiktologie 1. LF UK. Absolvoval základní základní a supervizní výcvik Poradenství a psychoterapie zaměřené na klienta (Český institut PCA), výcvik supervizorů (Český insitut PCA, 2008-2010), výcvik v tanečně-pohybové terapii, je autorem knihy Motivační rozhovory v praxi (Praha, Portál, 2014).

 

Vladimír Straka, PhDr. – psycholog, psychoterapeut, supervizor

Pracoval jako středoškolský učitel a od 1997 do 2012 jako ředitel PPP

1971 – Přírodovědecká fakulta UP Olomouc - Učitelství

1992 – Filozofická fakulta MU Brno – Odborná psychologie

1993-1997 - Český institut PCA: Základní výcvik v poradenství a psychoterapii zaměřené na klienta

1997-1999 - Český institut PCA: Supervizní výcvik

1997-2001 - Česká společnost pro analytickou psychoterapii (ČSAP): Výcvikový psychoterapeutický program zaměřený na analytickou psychoterapii C.G.Junga

1997- Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii (ČSKIP): Psychoterapeutický výcvik

1998- Institut Virginie Satirové: Systemický psychoterapeutický výcvik v modelu V. Satirové

1999-2001 Avanta,The Virginia Satir Network,IVS ČR, IVS SR : Supervizní výcvik v Satir Systemic Therapy

2001 – 2004 Výcvik SUR: Výcvik v skupinové psychotertapii

2002-2003 Remedium Praha: Základní kurz krizové intervence

2008– 2003 Kurz neverbálních technik

2008-20110 Český institut PCA: Výcvik supervizorů PCA, supervizor PCA

od 2010 – facilitátor výcvikového programu PCA

 

Petr Grossmann, MUDr. - psychiatr a psychoterapeut

Vystudoval všeobecné lékařství na Lékařské fakultě v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze a Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Brně. Pracoval na psychiatrii v Ústřední vojenské nemocnici v Praze a Vojenské nemocnici v Brně, nyní působí jako vedoucí lékař Denního stacionář pro válečné veterány ve VN v Brně

Je absolventem výcviku:

Poradenství a psychoterapie zaměřené na klienta – základní výcvik (2006 - 2010)

Poradenství a psychoterapie zaměřené na klienta – supervizní výcvik (2011)

Kofacilitátor výcvikového programu – od 2014

Somatopsychická rezonance. – výcvikový program práce s tělem (2013 – 2015)

Ve své lékařské profesi se věnuje především psychoterapii osob s duševním onemocněním, celostní a orientální medicíně

 

Jindra Hoferová, PhDr. – psycholožka, psychoterapeutka, supervizorka

Vystudovala obor psychologie - jednooborové studium, diplom r. 1983, FF MU v Brně

1987 –rigorózní zkouška, doktorka filozofie, PhDr.

1996 -2000 Poradenství a psychoterapie zaměřená na klienta,(Český institut PCA)

2002 – 2004 supervizní výcvik, (Český institut PCA)

2008 – 2010 absolvovala výcvik supervizorů, od 2010 supervizorka PCA

2010 – dosud cofacilitátorka výcvikového programu a výcviková psychoterapeutka

od 2002 -2005 vzdělávání v oblasti forenzní psychologie v rámci AFP v Praze, jmenovaná znalcem v odvětví psychologie, se zaměření na výchovné poradenství, diagnostiku a terapii specializovanou na rozvodovou situaci.

od 2009 dosud - soukromá psychologická praxe dosud, zaměření na znaleckou činnost, rodinné a výchovné poradenství, psychoterapie a poradenství pro domácí násilí.

 

Pavel Viktora, Mgr., psycholog, psychoterapeut

Absolvent FF MU Brno, obor psychologie. Atestovaný klinický psycholog s několikaletou praxí s prací v PL Brno, na krizovém centru FN Brno na lince důvěry a v o.s. PRÁH Brno. V těchto zařízeních se věnoval psychoterapeutické práci s klienty s psychózami schizofrenního okruhu, léčbě depresí a práci s klienty s poruchami osobnosti. V současnosti je odborným psychologem v RÚ Kladruby.

V létech 2000 – 2004 dokončil výcvik Poradenství a psychoterapie zaměřená na klienta, ČI PCA Brno. Od roku 2005 co-facilitátor výcvikového programu a výcvikový psychoterapeut určený pro individuální psychoterapii účastníků výcvikových programů.

Účastnil se několika dalších vzdělávacích programů jakými jsou např. kurz ČMPS o drogové problematice, kurz „Práce s krizí a tělem I-II“, apod.

 

Nahoru

Kontakt: sekretariat@spsbrno.cz
© Copyright 2016, www.spsbrno.cz, www.rogers.cz