Design prezentace – rozvoj prezentačních dovedností

 

Použitím
termínu „design“
chceme zdůraznit, že v
tomto pojetí přípravy půjde
hlavně o aktivní a na konkrétního
jedince zaměřenou práci. „Ušijeme"
vám na míru nejvhodnější způsob vaší
prezentace v mediální sféře při využití 
všech osobnostních daností a specifik pracovní
pozice. Práce je zacílená a: – výstavby
mluveného projevu – rozvoj ré- torické
dovednosti – kvalitu stylistiky písemné
prezentace. V individualizovanémím přístu-
pu se zaměříme na rozpracování a oboha-
cení portfolia komunikačních doved-
ností se snahou posílit aktivní prvky 
prezentace v médiích, a to v 
přímém nebo
zprostředkovaném
 
kontaktu
s veřejností nebo
vybranou cílovou sku-
pinou. Obsahem a struktu-
rou kurzu chceme posílit vaši
dovednost pracovat při kontaktu s
médii i veřejném vystupování cíleně a
vyváženě mezi obsahem a formou, me-
zi kvalitou a formou podávaných informa-
cí a jejich vlivem na myšlení, chování a
prožívání příjemce. Ukázka vybraných
částí programu: 1. co vždy dělat a co
téměř nikdy nedělat při slaďování
preventivního a vlivového prvku
2. práce s referenčním mode-
lem 3. tvorba  obrazu cílové-
ho příjemce, cílové skupiny
   – kontakt, vztah, vliv, efek-
tivní strategie 4. finaliza
ce tvorby veřejného
projevu
a
struktura
mediální
prezentace