Motivační pohovor

 

Je
dnou
z nejdůle
žitějších infor
mací o člověku,
o jeho výkonnosti,
jeho potenciálu a ochotě
ho využít ve prospěch zaměst
navatele, je informace o jeho motivaci.
Každý manažer ví,
že dobře motivova
ný  člen jeho týmu
jepřipraven podat
větší výkon,
jeochoten
se více
zaanga-
žovat
 a umí
sladit své osobní
priority s prioritamiv zaměstnání. Motivace má ale rů-
zné zdroje. Zamotivací stojí různéhodnoty a potře-
by. Proto rozpoz-
nání a posouze-
 zdroje moti-
vace, je nejen
významnou
informací
 pro mana-
žera o tom,
jak s člověkem
dále pracovat,
ale také        důleži-
 tou Inko         rmaci
o stabi          litě jeho
osob                nosti,
osobn              ostní
inte                  gritě,
je to vý          pověď
o jeho            schop
nosti                zakoře
nit a roz           víjet se
  v dané                    činnosti.
Znát motiva                   ci znamená
nástroj pro                           stabilizaci
pracovního týmu. Umět motivovat znamená přinášet impulzy