Mediace

Základním
mediace
je zprostředkování.
Zprostředkování pomocí
třetí osoby – mediátora. Mediace
je tedy způsobem práce a přístupu k problému,
konfliktu, sporu. Jednou se toto „zprostředkování“ týká navázání
dialogu, který byl přerušen, řešení konfliktu, který nemohou soby
nebo strany konfliktu samy vyřešit, jindy je předmětem práce me-
diátora facilitace procesu s cílem nalézt optimální řešení sporu
mezi osobami nebo institucemi. Mediátor je člověk, který se sou-
středí na proces, nehledá správná řešení, ale pomáhá je zúčast-
něným stranám nacházet. Nepřispívá k řešení sporů z pozice
moci (není vyšetřovatel, soudce ani arbitr), ale k řešení přispívá
pojmenováním hlubšího pozadí daného konflikttu či sporu,
odstraňováním komunikačních bariér, hledáním a nachá-
zením konsenzu. Základem jeho práce není expertní
znalecká činnost, ve které je
hlavním cílem provést
právní analýzu,
ekonomický
rozbor stran
zúčastněných mediace nebo se specializovat
na odbornou psychologickou nebo psychote-
rapeutickou pomoc.Základním cílem je postupo-
vat tak, aby se mohly naplnit výsledky soudního
rozhodnutí, vyřešit a optimalizovat ekonomické
aspekty sporu a ošetřit s tím spojené psychologické
dopady na účastníky procesu mediace. A to vždy k
maximálnímu obou zúčastně sporu.