Personalisté – psychologický rozbor písma

 

                                                                                                     Psy-
                                                                                                 chologie
                                                                                              písma je ter-
                                                                                          minus technicus,
                                                                                        který od počátku
                                                                                     našich prvních kurzů
                                                                                    pořádaných pro odbor-
                                                                                   nou veřejnost již v roce
                                                                                 1988 nabízíme jako opo-
                                                                               situm k zaběhlému pojmu
                                                                              grafologie. Oba dva pojmy
                                                                            přísně rozlišujeme. Pojmem
                                                                          psychologie písma chceme
                                                                         zájemcům o kurzy jasně říci,
                                                                        že analýzu psaného textu vní-
                                                                       máme jako projektivní psycho-
                                                                     logický test, se kterým může
                                                                    plnohodnotně pracovat jen
                                                                   odborný psycholog. Tato akce
                                                                 je vyhledávána především těmi
                                                                 odborníky, kteří se ve své
                                                               práci nespokojují s rutinními
                                                              diagnostickými postupy a
                                                                               jsou často vystavováni potře-
                                                          bě získat rychle spolehlivé
                                                         a kvalitní informace 
                                                         našich kurzech vám
                                                        garantujeme velmi
                                                       dobré zvládnutí
                                                      základů psy-
                                                     chologie
                                                    písma
                                                  (gra-
                                                  fo-
                                                  lo-
                                                  gie)
                                                   a
                                       jejího efektivního
                                       používání jako me-
                                                tody v
                                                pora-
                              denské i diagnostické práci.
                             Seznámíte se s metodou tak,
                             abyste mohli začít pracovat
                             samostatně. Jak jednoznačně
                             prokázala dlouholetá praxe
                             rozumět písmu je velmi vhodné
                             a užitečné odborníkům v dalších
profesích jakými jsou profese pedagoga na všech úrovních, lékaře psychiatra a neuologa a sociálního pracovníka. Výuka je rozdělena do dvou bloků. První je zaměřen na kvantitativní sběr dat z daného rukopisu, druhý na psychologickou terpretaci.