Trénink kognitivních funkcí

 

 

Ve

 stresu, 

kterému jsou

špičkoví manažeři

vystaveni a rovněž ze

samotné povahy jejich

činnosti, roste tlak na

jejich více než sto-

procentní nasa-

zení. V tak-

ovém

tlaku se

snadno stává,

že manažer pracuje 

na jedné straně s po-

stupně se zvyšujícím

energetickým dlu-

hem, po kterém

následuje

nevy-

hnutelné snížení výkonnosti.

To v lepším případě. V tom horším je

konfrontován se zdravotními komplikacemi,

které stress přináší. Jedním ze způsobů reakce

na tento stav je, že manažer vstupuje do kurzu či

výcviku, které mu slibují vyšší výkonnost načerpá-

ním nových informací, získáním nových zručnosti,

které mu pomohou pracovní nával lépe zvládat.

Tato snaha je pochopitelná a přání účasti v tako-

vých aktivitách je i často velmi smysluplná.

V naprosté většině však tyto aktivity ne-

podchycují jeden významný aspekt

našeho psychologického fungo-

vání – stav našich

kognitivních funkcí.

Zapomínáme na to, že stress

nejen unavuje tělo, ale také při delším

působení limituje a často i poškozuje důležité

kognitivní funkce – myšlení, paměť a schopnost koncentrace.Působením dlouhodobého stresu je narušována naše schopnost analyticko-syntetické-

ho myšlení, poškozována naše schopnost si ucho-

vávat a vybavovat informace z  paměti.Ruku v

ruce s tím se narušuje schopnost koncen-

trace a tak dochází k výraznému snížení

 mentální kapacity s následnou neschop-

ností udržet si dobrou výkonnost v

delším časovém úseku.

 

Všichni

významní světoví

manažeři v posledním

desetiletí jezdí meditovat

do buddhistických chrámů,

kde pracují na své schopnosti

maximálně posilovat schopnost

se koncentrovat. Zjistili, že k tomu

jim pobyt ve wellness hotelích, ná-

vštěva lázní, či relaxace u golfu ne-

pomůžou. O jejich výkonnosti a ús-

pěchu, více než snaha posílit těles-

nou pohodu a zdraví, rozhoduje

flexibilita a originalita jejich my-

šlení, schopnost se koncentro-

vat a koncentraci udržet, vče-

tně schopnosti si informace

spolehlivě uchovávat a ry-

chle vybavovat z paměti.

Všechny tyto kvality

 – flexibilita myšle-

ní, schopnost dobré koncentrace a kvalita paměťových aktivit – výrazně spolurozhodují o kvalitě vlastní výkon-nosti a rychlosti dosažení výsledku.