Psychologie sportu

 

                                                                  Sportovní
                                                                    kluby, sportovní
                                                                      svazy i jednotliví
                                                                        sportovci mohou
                                                                          využít bohaté zku-
                                                                          šenosti z oblasti psy-
                                                                           chologie sportu.  Na
                                                                            čem můžeme společně
                                                                             pracovat? Z nejfrekvento-
                                                                             vanějších témat to jsou:
                                                                             – předstartovní stavy  vzta-
                                                                              hové problémy (trenér – spor-
                                                                              tovec, sportovec – kolektiv,
                                                                              sportovec – partner) 
koncentrační, relaxační a energetizační
                                                                             cvičení motivační programy 
                                                                             konzultace tréninkových plánů
                                                                            s trenéry – systematická práce
                                                                           na osobnostní změně nebo osob-
                                                                         nostním růstu – psychologické
                                                                       posuzování sportovců a výběr
                                                                     pro jednotlivé sporty