Individuální poradenství a psychoterapie

Motto: Je velký roz
díl, jestli jsme na pr
oblémy svého život
sami, nebo zda s
nimi zůstáváme os
amoceni. Všichni, k
teří mazájem prac
ovat upřímně a sys
tematicky na pozná
vání svých přednos
tí i ukrytých možností, všichni ti, kdo chtějí poznávat hlubší souvislosti svého života, rozumět vztahům se svým okolím i vztahům ke své osobě a pohledům na sebe mohou využít možnosti pra
covat individuálně. 
Taková práce je int
enzivnější, neboť c
elý vymezený čas v
yužívá daná osoba
jen pro sebe. U nás
psychoterapeuticko
a poradenskou práci provádějí pouze odborní psychologové s akreditovanými psychoterapeutickými výcviky, kteří jsou povinni pracovat pravidelně pod supervizí.