Základy PCA pro psychoterapeuty

 

Supervize je forma péče        o profesionální růst
a projevem úcty ke klie           ntům. Je to forma dal-
šího způsobů vzdě-             lávání, která je silným
impulzem pro roz               voj a zkvalitnění práce
supervidované                 osoby nebo práce týmu. V
konečném                      důsledku je to rovněž
ochrana                        klienta nebo konečného
příjemce                      nabízené služby. Žádný
člověk, jenž                    pracuje s lidmi a jehož
úspěch stojí                       a padá s kvalitou jeho
odborného či                          psychologického
působení, se bez                      supervize neobejde.
Je jedno, zda se jed                   ná o manažera,
poradce nebo psycho                   terapeuta. Super-
vize není jen ryze prak                     tická věc,              
 ale stala se již nedílnou                       součástí
etiky práce s lidmi. Z etic                      kého pohle                  
du jde o přímou ochra                       nu klienta nebo                    
konzumenta vykoná                        vané činnosti či                       
nabízené služby.                          Supervizeje jeden
ze tří pilířů jaké                           koliv přímé práce
s lidmi:
 
KVALITA VZDĚLÁNÍ – ZMAPOVÁNÍ VLASTNÍHO POTENCIÁLU – SUPERVIZE VLASTNÍ PRÁCE
 
Je nesporné,                     že jsme svědky proměny
pohledu na                       práci manažera, poradce
nebo psy                        choterapeuta. Dnešní
zadava                        telé a příjemci služeb se
zajímají                          nejen o typ vzdělání
přizvaného                      poradce, psychoterapeuta,
kouče, mediáto                   ra či odborníka jiné
podobné profese,                    ale důležité je pro ně
vědět, zda má daný                   odborník zajištěnou
 
pravidelnou supervizi vlastní práce. Podobné tomu je i u nově nastupujících zaměstnanců. Ti, pokud mají seriozní zájem pracovat na rozvoji svých dovedností, si zjišťují, zda zaměstnavatel takovou službu pro své zaměstnance zajišťuje.
Všem těm z Vás, kdo se rozhodnete využívat naší nabídku supervize, bude představeno schéma supervizní práce s vymezením postupu supervize, bude specifikován její obsah a stanovena kontrola výstupů supervizích doporučení. Je pro nás občas zarážející zjištění, kolik z tzv. odborníků nabízejících supervizi není schopno rozlišovat, přesně vymezit hranice a vysvětlit rozdíly mezi supervizí, mediací, koučinkem, klasickým poraden-stvím, psychoterapií, mentoringem apod.  Přesné vymezení obsahu a rozlišení jednotlivých stylů. Přesné vymezení obsahu a rozlišení jednotlivých stylů práce, je základem efektivní práce. Odborník rozdíl v postupech a efektivitě jednotlivých stylů práce zná a umí vybrat pro klienta ten nejvhodnější způsob. I podle toho poznáte, kdo odborníkem je a kdo potřebuje ještě nějaký čas dozrávat.