Team building

Základní rámec efektivní práce a úspěchu v řízení tvoří kromě jiných podmínek schopnost členy týmu správně posuzovat, odhalovat jejich potenciality, koordinovat jejich práci, podporovat synergii
výstupů z plněných úkolů, ve spolupráci s druhými
spolupracovníky stanovit priority pracovní agendy,
akcentovat v činnosti důraz na budoucí efekt,
a to vše: 1) s cílem vytvářet a upevňovat
kvalitní a výkonný řídící tým 2) zvy-
šovat potenciál týmu pro plnění
vytýčených cílů. Stanovený
program systematicky
pracuje na rozvoji
těchto kvalit u
vrcholových
manažerů.
Do
bře
pracující tým je schopen
koncentrovaněji pracovat na stanovených
Nemáme na mysliběžnou operativní agendu, ale
především úkoly a cíle související s širokou škálou odbor-
ných, organizačních a manažerských zásahů směřujících k napl-
nění strategických cílů. Práce odborných pracovníků se stává opravdu
účinnou až tehdy, podílejí-li se aktivně na komplexně řízené a týmově
pojímané činnosti. Výcvikový program umožní účastníkům seznámit se s efektivními prostředky pro budování týmu, obohatit manažerské pro-
středky o další nástroje umožňující stát se vedoucímu týmu katalyzáto-
torem tvorby týmu, garantem dodržování přijatých hodnot a supervidu-
jícím činitelem v procesu dosahování cílů. V rámci programu si každý
účastník bude moci nejdříve „otestovat“ své předpoklady a následně
si  v modelových situacích osvojovat nové prostředky manažerské
práce. Je stále nutné myslet na to, že dlouhodobý úspěch práce
vrcholového manažera stojína: – schopnosti vybírat do týmu nejvhodnějšíjedince –  budovat a udržovat soudržnost
týmu –  přinášet do práce týmu nové
impulsy – garantovat setrvalost
v naplňování cílů.