Vedení porad

 

                             Vedení

                  porad je integrální

             součástí práce manažera

        umění vést poradu patří stále

       mezi základ               ní dovednosti   

       manažera. Z              dokonalování

       se v této do               vednosti je proto

                                         také ve středu

                                        zájmu každé

                                      ho manažera,

                                     bez ohledu na

                                   to, jak dlouho

                                 je manažer ve

                              funkci. Psát a

                           přesvědčovat

                        o důležitosti ob-

                      sahu a formy

                    ve dení porad

                na výkonnost

              řízené jednotky,

            by byla ztráta

          času. Vždy je

        to samozřejmě

      výběr tématu,

    organizaci po-

    rady, o prezen-

    taci problé mu,                 o diskusi,  

    velikosti tý                   mu,kom-

    petent nosti                   účastníků

      apod. V tom  to výcviku bude pro

         to kladen důraz  na praktický

            nácvik  všech zmiňovaný

                   ch segmentů,

 

            a to od A do Z. Ná-

            sledným praktic-

            kým nácvikem

            eliminujeme zažité

            chyby a vytvoříme

            prostor pro novou 

 korektivní zkušenost, a to u každého jednotlivého účastníka.